Statut

S T A T U T

MAŁOPOLSKIEGO
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KARATE 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 Związek stowarzyszeń o nazwie Małopolski Okręgowy Związek Karate – zwane dalej MOZK jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem klubów karate i sportów walki mającym na celu wspieranie wszechstronnego krzewienia karate i sportów walki, kultywowanie sprawności fizycznej, rywalizacji sportowej i rekreacji oraz umiejętności samoobrony i innych sportów obronnych.

§ 2 MOZK posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79 poz. 855 – tekst jednolity z 2001r. z późniejszymi zmianami), ustawy o sporcie oraz niniejszego Statutu.

§ 3 Terenem działania MOZK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania niektórych swych celów MOZK może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Siedzibą MOZK jest miasto Kraków.

§ 5 MOZK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników posiadających stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

§ 6 Celem realizacji swych statutowych zadań MOZK może powoływać inne terytorialne jednostki organizacyjne lub zespoły robocze w granicach prawem dopuszczonych.

§ 7 MOZK może używać odznak, pieczęci, znaku słowno-graficznego (logo) oraz emblematów według wzoru i na zasadach zatwierdzonych przez Zarząd MOZK. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK

§ 8 MOZK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń, związków o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli ich Statuty lub inne akty prawne przewidują taką możliwość. MOZK może być w szczególności członkiem Polskiego Związku Karate – zwanego dalej PZK.

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania

§ 9 Celem działania MOZK jest popularyzacja i rozwój karate oraz sportów walki realizowane w szczególności poprzez: 1) Zrzeszanie klubów karate i sportów walki, samoobrony i innych sportów obronnych działających na obszarze działania MOZK oraz reprezentacja ich przed odpowiednimi władzami, 2) Upowszechnianie poprzez karate i sporty walki szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także wśród osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia, 3) Propagowanie i kształtowanie u członków wysokich wartości moralnych, etycznych wynikających z idei sportu, a w szczególności z karate, 4) Oddziaływanie na dzieci, młodzież i dorosłych, w tym również osoby niepełnosprawne w duchu humanizmu i harmonii zawartych w idei sportu w szczególności w karate, 5) Stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z wszelkimi przejawami kultury Japonii, 6) Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o Polsce, Unii Europejskiej oraz Japonii, 7) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych popularyzujących karate i sporty walki, 8) Organizowanie form współzawodnictwa sportowego w karate i innych sportach walki na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, okręgowym, krajowym i międzynarodowym, 9) Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, okręgowym, krajowym i międzynarodowym, 10) Stwarzanie warunków członkom MOZK do rozwijania zainteresowań sportowych i kulturalnych, 11) Stwarzanie warunków członkom MOZK do uzyskiwania wysokiego poziomu sportowego, 12) Współuczestniczenie w procesie wyłaniania kadry zawodniczej, 13) Organizacja szkoleń, kursów i seminariów sportowych, instruktorskich, trenerskich i sędziowskich w karate lub innych sportach walki, 14) Nawiązywanie w różnych formach współpracy z sympatykami klubów zrzeszonych w MOZK.

§ 10 MOZK realizuje swoje cele przez: 1) Zrzeszanie i nadzór nad klubami członkami Związku. Reprezentacją ich przed odpowiednimi organami i władzami, 2) Propagowanie, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej i rekreacyjnej, Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK 3) Integrację i nadawanie ram organizacyjnych działalności członków MOZK, sympatyków karate i sportów walki, 4) Organizowanie wspólnych treningów, turniejów sportowych, pokazów oraz innych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, 5) Organizowanie obozów sportowych, zgrupowań, kolonii i zimowisk karate, wyjazdów turniejowych, wycieczek oraz innych form sportowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 6) Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów sportowych, instruktorskich, trenerskich i sędziowskich w dyscyplinie sportu karate i innych sportach walki, 7) Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach statutowych, 8) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami MOZK, 9) Podejmowanie współpracy międzyklubowej i międzyszkolnej, 10) Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach i turniejach sportowych oraz szkoleniach, seminariach i kursach, 11) Wspieranie rozwoju karate i innych sportów i sztuk walki oraz samoobrony, 12) Umożliwianie dostępu do szkolenia członków MOZK w zakresie zdobywania uprawnień instruktorskich, trenerskich oraz sędziowskich, 13) Współuczestniczenie we wspólnych imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego, w kraju i po za nim, 14) Inicjowanie i propagowanie treningów sportów walki, jako zastępczych form aktywności sportowej i rekreacyjnej w celu zapobiegania zagrożeniom uzależnieniami od środków alkoholowych i odurzających itp., 15) Organizowanie wymiany międzyklubowej uczniów, zawodników i kadry instruktorskiej uprawiających sport karate i inne sporty walki, 16) Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, wpierających statutowe cele. 17) Upowszechniania kultury fizycznej i sportów ruchowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 18) Przybliżanie społeczeństwu wiedzy o kulturze i sztuce Japonii i innych krajów Dalekiego Wschodu, 19) Przybliżanie społeczeństwu wiedzy o karate oraz innych sportach walki, 20) Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom czy inicjatywom sprzecznym z ogólnie przyjętymi zasadami humanizmu, etyki, współżycia społecznego oraz ideami sportu, w szczególności karate.

§ 11 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach: sport i rekreacja, edukacja sportowa, kultura fizyczna, rozwój sportów obronnych i samoobrony, inicjatyw w zakresie sportu masowego i rekreacji. § 12 MOZK realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z osobami fizycznymi i prawnymi, w szczególności z jednostkami oświaty, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz innymi instytucjami i fundacjami, a także funduszami programowymi. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13 Członkowie MOZK dzielą się na: 1) Zwyczajnych, 2) Wspierających, 3) Honorowych.

§ 14 Członkami zwyczajnymi MOZK mogą być kluby z Małopolski mające status stowarzyszenia lub innej osoby prawnej, których uprawnione organy statutowe złożą: pisemną uchwałę uprawnionego organu o przystąpieniu do MOZK, wypis z rejestru klubu, oraz jeżeli po opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej zostaną przyjęte uchwałą Zarządu MOZK.

§ 15 Członkowie zwyczajni mają prawo do: 1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach MOZK, 2) Zgłaszania propozycji, opinii i wniosków we wszystkich sprawach wobec władz MOZK, 3) Uczestnictwa w zawodach, obozach, zgrupowaniach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz pokazach organizowanych przez MOZK.

§ 16 Członek zwyczajny jest obowiązany: 1) Brać czynny udział w działalności MOZK, swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 2) Godnie reprezentować barwy i dbać o dobre imię MOZK, 3) Popierać i czynnie realizować cele MOZK, 4) Przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad etycznych, dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz w szczególności postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz MOZK, 5) Regularnie opłacać składki członkowskie MOZK,

§ 17 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna jak również prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która popiera cele MOZK i zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz MOZK. Osoba prawna, jako członek wspierający może działać poprzez uprawnione do tego organy. 2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd MOZK w drodze uchwały na okres swojej kadencji. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK

§ 18 Członkowie wspierający mają prawo do: 1) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach MOZK bez prawa wyborczego, 2) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz MOZK, 3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd MOZK.

§ 19 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie MOZK osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu walki, sportu i rekreacji, które wniosły szczególny wkład i przyczyniły się dla rozwoju MOZK. 2. Członkowie honorowi mają prawo do zgłaszania propozycji i wniosków do władz MOZK oraz uczestniczenia w Walnych Zebraniach MOZK z głosem doradczym.

§ 20 1. Skreślenie z listy członków MOZK następuje na skutek: 1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do MOZK, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem MOZK, 2) Wykluczenia przez Zarząd MOZK: a) za działalność niezgodną ze Statutem oraz uchwałami władz MOZK b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku po uprzednim upomnieniu, 3) Z powodu utraty osobowości prawnej przez członka MOZK. 2. Od uchwały Zarządu MOZK o wykluczeniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania MOZK złożone w terminie 7 dni od podjęcia uchwały na piśmie za pośrednictwem Zarządu MOZK. ROZDZIAŁ IV Władze Małopolskiego Okręgowego Związku Karate

§ 21 1. Władzami MOZK są: 1) Walne Zebranie, 2) Zarząd MOZK, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja władz trwa 6 lat. Wybór Władz następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 22 Uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą MOZK i może być zwyczajne i nadzwyczajne. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MOZK zwoływane jest przez Zarząd raz na 6 lat. 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołane jest przez Zarząd co najmniej raz na 2 lata. 4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Statucie, o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia Zarząd MOZK co najmniej 14 dni przed terminem za pomocą korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Dla prawidłowości i skuteczności zwołania takiego zebrania wymagane jest powiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem za pomocą korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną. 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności: a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 8. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów. 9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24 Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1) Uchwalanie Statutu MOZK i jego zmian, 2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 4) Podejmowanie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MOZK, 5) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 30 Statutu, 6) Podejmowanie uchwał w istotnych statutowych sprawach MOZK i o przeznaczeniu majątku MOZK, 7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, 8) Nadawanie lub pozbawianie tytułu członka honorowego MOZK, 9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu MOZK wniesionych przez członków, 10) Rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu MOZK, 11) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu MOZK i przeznaczeniu jego majątku, 12) Rozpatrywanie wniosków członków MOZK.

§ 25 1. Zarząd MOZK składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, jednego, dwóch lub trzech Wiceprezesów i Sekretarza. Pierwszy skład Zarządu wraz ze wskazaniem poszczególnych funkcji określa Zebranie Założycielskie 2. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK 3. Zebrania Zarządu MOZK odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 4. Do reprezentowania MOZK na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu lub Sekretarz Zarządu Samodzielnie, za zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 34 dotyczących spraw majątkowych. 5. Do ważności uchwał Zarządu MOZK konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, upoważniony przez Zarząd pełni w rozumieniu prawa funkcję kierownika zakładu pracy.

§ 26 Do zadań Zarządu MOZK należy kierowanie bieżącą działalnością zrzeszonych klubów i sekcji w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności: 1) Reprezentowanie MOZK na zewnątrz i działania w jego imieniu, 2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 3) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 4) Organizowanie, inicjowanie i branie czynnego udziału w imprezach sportoworekreacyjnych, szkoleniach i konferencjach o zbliżonej programowo tematyce, 5) Współpraca z członkami MOZK w zakresie popularyzacji sportów walki na równych zasadach, 6) Występowanie z inicjatywami mającymi na celu pozyskiwanie funduszy na cele statutowe MOZK, 7) Zarządzanie majątkiem i funduszami MOZK zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) Rozpatrywanie skarg członków na naruszanie zasad statutowych, 9) Przyjmowanie, dyscyplinowanie, zawieszanie, wykluczanie, skreślanie z listy członków MOZK w przypadkach przewidzianych Statutem oraz przepisami prawa, 10) Składanie periodycznych sprawozdań z działalności MOZK, 11) Ustalanie wpisowego i składki członkowskiej do MOZK, 12) Ustalanie regulaminów zawodów sportowych organizowanych przez MOZK, 13) Uzupełnianie składu Zarządu MOZK w przypadkach określonych w § 30 Statutu.

§ 27 1. Członek Zarządu MOZK może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu , jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków bądź naruszył godność członka MOZK. 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu. 3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o wykluczeniu lub zawieszeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 4. Członek Zarządu MOZK może złożyć pisemną rezygnację z funkcji przed końcem kadencji Zarządu. Rezygnacja Członka Zarządu z funkcji nie powoduje wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Zarządu. W przypadku braku wymaganej zgodnie ze Statutem liczby członków Zarządu na skutek złożonej rezygnacji, uważa się ją za skuteczną, z chwilą powołania nowego członka Zarządu na zasadach określonych w § 30. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK

§ 28 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i nadzorującym całokształt działalności MOZK. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wraz ze wskazaniem poszczególnych funkcji określa Zebranie Założycielskie 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach MOZK. 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej MOZK, 2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposób ich usunięcia, 3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzieleniu lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu MOZK lub być sprzeczne z obowiązującym prawem, 5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami MOZK działań Zarządu, 6) Prawo żądania od członków i władz MOZK wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 29 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób naruszył godność członka MOZK. 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania. 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 4. Członek Komisji Rewizyjnej MOZK może złożyć pisemną rezygnację z funkcji przed końcem kadencji Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja Członka Komisji rewizyjnej z funkcji nie powoduje wygaśnięcia mandatów pozostałych jej członków. W przypadku braku wymaganej zgodnie ze Statutem liczby członków Komisji Rewizyjnej na skutek złożonej rezygnacji, uważa się ją za skuteczną, z chwilą powołania nowego członka Komisji na zasadach określonych w § 30.

§ 30 W przypadku powstania w toku kadencji wakatu w składzie Zarządu MOZK lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków spośród członków MOZK na okres pozostały do końca kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 31 1. Za aktywny udział w realizacji zadań MOZK przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd MOZK.

§ 32 1. W razie rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar: 1) Upomnienia, 2) Nagany, 3) Zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 4) Wykluczenie ze skreśleniem z listy członków MOZK. 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi MOZK przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od powzięcia lub doręczenia uchwały o wymierzeniu kary. 3. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania od ukarania jest ostateczna. ROZDZIAŁ VI Majątek i fundusze Małopolskiego Okręgowego Związku Karate

§ 33 1. Na majątek MOZK składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 2. Na fundusze MOZK składają się: 1) Składki członkowskie, wpisowe, 2) Darowizny i zapisy, spadki, 3) Wpływy z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej, 4) Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej przyznane dla MOZK 5) Dotacje od organów samorządu terytorialnego, 6) Dochody z majątku, 7) Nawiązki zasądzane przez właściwe organy państwa. 8) Inne wpływy w szczególności od organizacji pozarządowych, fundacji czy funduszy programowych. 3. MOZK prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 34 Do zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń w sprawach majątkowych, w szczególności rodzących dla MOZK skutki finansowe wymagane jest współdziałanie Prezesa i Sekretarza. Załącznik do Uchwały nr 1/2018 z dnia 07.10.2018r Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń MOZK ROZDZIAŁ VII Zmiana Statutu i rozwiązanie się MOZK.

§ 35 Zmiany Statutu MOZK wymagają uchwały Walnego Zebrania MOZK podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 36 1. Rozwiązanie się MOZK może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu się MOZK określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek. 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji MOZK, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz właściwe przepisy prawa.